top of page

NORSK- SVENSK FORENING STADGAR (LOVER)

§1.       Norsk – Svensk Forening skal arbeide for å styrke kontakten og vennskapet mellom svensker og nordmenn og fremme det frie samarbeid mellom dem på forskjellige områder av åndelig og materiell kultur.

 

§2.       Foreningen skal ha et styre på fire til fem medlemmer (inklusive lederen) med to til tre vararepresentanter. Lederen velges for ett år, øvrige styremedlemmer for to år. Velges et styremedlem med gjenstående funksjonstid til leder, velges ett ekstra styremedlem med ett års funksjonstid. Styret velger nestleder, sekretær og kasserer blant styrets medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede.

 

§3.       Foreningens regnskaper avsluttes hvert kalenderår. Regnskapene skal i avsluttet stand sammen med protokoll og andre styredokumenter leveres til revisor minst 14 dager før årsmøtet. Revisor velges på årsmøtet for ett år om gangen.

 

§4.       Årsmøtet avholdes i løpet av vårsemesteret. Til årsmøtet innkalles medlemmer med minst 14 dagers varsel. På årsmøtet skal følgende saker behandles:

           

      1.  Årsberetning fra styre og revisor

      2.  Valg av leder

      3.  Valg av fire til fem styremedlemmer og to til tre   

           vararepresentanter (jfr § 2)

      4.  Valg av 2 representanter til en valgkomité

      5.  Valg av revisor

      6.  Fastsettelse av årskontingent

      7.  Saker som er innlevert skriftlig til lederen minst 14 dager før

           årsmøtet. Saker som kommer opp senere kan bare behandles 

           av årsmøtet, hvis styret er enig i det

 

§ 5.      Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles av styret og skal sammenkalles når minst en tredjedel av foreningens medlemmer krever det. Dagsorden for det ekstraordinære årsmøtet skal følge innkallingen.

 

§6.       På foreningens møter har hvert medlem én stemme. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget.

 

§7.       Styret skal sammenkalle foreningen til alminnelig møte  innen en måned, når minst en tredjedel av medlemmene skriftlig krever det, og gir opplysning om hvilke spørsmål de ønsker å reise.

 

§8.       Med to tredjedels flertall kan årsmøtet foreta endringer i disse lover. Lovendring blir effektiv fra og med det årsmøte de vedtas. Endringsforslagene skal følge innkalling til årsmøtet.

 

§9.       Dersom det blir gjort vedtak om å oppløse foreningen, skal dens midler gå til formål som er i samsvar med foreningens.       

 

Seneste endring 2019-02-28 /MK

bottom of page